ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ВІКУ ЮНАКІВ 16–17 РОКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОЇ ПРОГРАМИ

Ключові слова: темп фізичного розвитку, функціональний вік, здоров’я учнів, акварекреація.

Анотація

Резюме. Стаття присвячена вивченню питання визначення темпів фізичного розвитку старшо-
класників та здійснити порівняльну характеристику функціонального та календарного віку юнаків 16–
17 років закладів середньої освіти міста Києва, як складових розробки оздоровчо-рекреаційної програми.
Для вирішення поставленої мети використовувались наступні методи: аналіз даних науково-ме-
тодичної літератури; визначення темпів фізичного розвитку юнаків відбувався за методикою Коро-
бейнікова Г. В., яка включала наступні етапи: розрахунок значення темпів функціонального розвитку об-
стежуваного; розрахунок функціонального віку за допомогою календарного віку; зіставлення отриманих
показників. Оцінка різниці між ними дозволяє встановити на скільки років обстежуваний випереджає
чи відстає від однолітків за темпами розвитку. Для обробки даних були застосовані загальноприйняті
методи математичної статистики. За результатами отриманих результатів, автором було визна-
чено, що рівень темпу фізичного розвитку старшокласників, знаходиться у переважній більшості
знаходиться на рівні менше “1”, тобто – хлопці володіють уповільненим темпом розвитку організму.
Також було визначено рівень функціонального віку старшокласників, серед учасників педагогічного експерименту, ФВ (функціональний вік) знаходиться в межах норми. Такі розбіжності в результатах
свідчать про те, що антропометричні та функціональні показники не відповідають віковим нормам.
Ключові слова: темп фізичного розвитку, функціональний вік, здоров’я учнів, акварекреація.

Посилання

1. Деев А, Бухарова Е. Проблемы определения темпа старения человека. Проблемы старения и дол-
голетия. 2009; (1): 8-19.
2. Коробейников ГВ. Психофизиологическая организация деятельности человека. Белая Церковь, 2008.
137 с.
3. Лошицька ТІ. Біологічний вік та темпи старіння організму студентів. Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2010; (7): 50-52.
4. Маркина ЛД. Определение биологического возраста человека методом В.П. Войтенко: учебное
пособие для самостоятельной работы студентов медиков и психологов. Владивосток, 2001. 29 с.
5. Решетюк А, Каракашян А., Мартиновська Т., Яворська О., Коробейніков Г. Норми підіймання та
переміщення вантажів для неповнолітніх. Охорона праці. 1999; 8(62): 42-43
6. Фединяк Н, Мицкан Б. Біологічний вік і темп старіння людей різних вікових груп. Молодіжний.
науковий вісник: фізичне виховання і спорт. 2013; (12): 45-50.
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles