ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • А. Медвідь Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
  • О. Вілігорський Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича https://orcid.org/0000-0003-4119-9063
Ключові слова: ігрові заняття, діти молодшого шкільного віку

Анотація

Мета. Визначити пріоритетні засоби ігрової діяльності учнів початкової школи, виокремити
причини, що зменшують можливість залучення до ігрової діяльності дітей молодшого шкільного віку.
Методи. В роботі використали метод експертної оцінки та методи математичної статистики. У
дослідженні прийняли участь 36 експертів, а саме: 26 вчителів фізичної культури , 5 вчителів
початкових класів та 5 батьків). Результати. За результатами експертної оцінки встановлено, що
провідними засобами ігрової діяльності для дітей початкової школи виступають рухливі ігри. Проте,
для збагачення спектру ігрової діяльності молодших школярів, на думку експертів, слід долучати
елементи футболу, бадмінтону,хокею на траві, малюкболу, міні-баскетболу, софтболу. Виявлено, що
однією з вагомих причин, яка стримує широке упровадження ігрових видів рухової діяльності на уроках
фізичної культури є слабо розвинута матеріально-технічна база для занять спортивними вправами.
Висновок. Експертна оцінка засвідчує, що на ігрову діяльність дітей в школі відводиться мало часу (на
це звертають увагу 42,9% експертів).
Ключові слова: gaming activities, children of junior school age.

Посилання

1. Андрєєва ОВ, Технологія розробки рекреаційно-оздоровчих програм у літньому оздоровчому таборі.
Слобожан. наук.- спорт. вісн. 2011; № 4: 216-220.
2. Андрєєва О, Гакман А. Мотиваційні пріоритети школярів у виборі рекреаційних занять. ІІІ Міжнар.
науково-практ. конф. “Актуальні проблеми фізичного виховання, реабілітації, спорту та туризму”.
Запоріжжя. 2010. 13-14.
3. Балацкая Л. Гакман А, Наконечный И, Васкан И. Социально-экономическое развитие страны как
средство влияния на олимпийское движение и физическкую культуру. “Sport. Olimpism. Sănătate”:
Consacrat fniversării a 65-a organizării ĭnvăţămăntului superior de cultură fizică din Republica Moldova:
Congres Ştiinţific Internaţional, 5-8 octomrie 2016: [et al.]; Т. 2. Chişinău: USEFS. 137-141.
4. Вілігорський ОМ, Особливості суддівської діяльності у вільній боротьбі. Young. 2017; Т. 43; № 3.1.
5. Гакман А, Особливості мотивації підлітків 11-14 років до фізкультурно-оздоровчих та рекреаційних
занять. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції “Актуальні проблеми фізичного
виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання” 12-13 квітня 2012 року. Дніп-
ропетровськ. 2012. 43-49.
6. Діхтяренко ЗМ, Збереження фізичного та психічного здоров’я молодших школярів під час форму-
вання наполегливості засобами рухливих ігор. Педагогіка вищої та середньої школи: Збірник науко-
вих праць. Кривий Ріг: КДПУ. 2005; Вип. 11: 414-418.
7. Зорій ЯБ, Гакман АВ, Система Олімпійської освіти як засіб педагогічного процесу підростаючого
покоління. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми
фізичної культури (фізична культура і спорт). 2016; Вип. 4: 33-35
8. Ківерник ОВ, Прекурат ОО. Здібності як складова особистісних досягнень підлітків. Young. 2018;
Т. 55; № 3.3.
9. Медвідь АМ, Фізична підготовка як важливий фактор підвищення рівня арбітражу у футзалі. Моло-
дий вчений. 2017; №3.
10. Сухомлинов РО, Андрєєва ОВ, Характеристика показників фізичного розвитку хлопчиків 5-6 років,
які займаються у дитячих футбольних клубах. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Се-
рія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). 2017; 7(89): 35-8
11. Hakman A. Et al. Analysis of Features of Motivational Priorities to Recreation and Recreational Activities of
Different Groups of People. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві.
2017: №. 2 (38). 85-90.
12. Hakman A, Nakonechniy I, Moseychuk Y, Liasota T, Palichuk Y.& Vaskan I. Training methodology and
didactic bases of technical movements of 9-11-year-old volleyball players. Journal of Physical Education and
Sport, 17(4), 2638-2642.
13. Hakman A, Nakonechnyi I, Balatska L, Filak Y, Kljus O., Vaskan I. Peculiarities of physical and mental
capacity of 6-9-year-old children under elementary school conditions. Journal of Physical Education and
Sport, 2018 Supplement issue 2, 1192-1198.
14. Hakman A, Vaskan I, Kljus O, Liasota T, Palichuk Y, Yachniuk M. Analysis of the acquisition of expertise
and mastery of physical skills for performing techniques by young footballers. Journal of Physical Education
and Sport, 2018 Supplement issue 2, 1237-242.
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles