ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ КУРСАНТІВ ПЕРШИХ КУРСІВ ВІЙСЬКОВОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

  • М. Кочаргін Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0001-6788-1840
  • Є. Курішко начальник фізичної підготовки та спорту у Повітряному командуванні “Схід”
  • В. Золочевський Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-0713-7435
  • В. Откидач Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба https://orcid.org/0000-0002-3859-0128
Ключові слова: фізичний розвиток, фізичний стан, курсанти, військові заклади вищої освіти

Анотація

Мета. Порівняльний аналіз морфо-функціональних показників та індексу фізичного стану
курсантів першого курсу військових закладів вищої освіти 2008-2018 років набору.Методи. Дослідження
проводилося у період з серпня 2017 року по жовтень 2017 року на базі Харківського національного
університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба і було спрямовано на визначення морфо-функ-
ціональних властивостей організму курсантів першого курсу. В експерименті було задіяно 95 курсантів(КГ-2) першого курсу (що склало більше 10% набору 2017 року). Середній вік військовослужбовців 17,6
років. Усі курсанти були проінформовані про участь в експерименті та дали свою згоду. Дані, що були
отримані в процесі дослідження було порівняно з морфо-функціональними показниками 40 курсантів
(КГ-1) першого курсу набору 2008 року (що також складало більше 10% від загальної кількості). З ме-
тою визначення оцінки фізичного розвитку курсантів було застосовано антропометричні та біологічні
(пульсометрія, тонометрія) методи дослідження. Рівень фізичного розвитку оцінювався за ваго-
зростовим індексом Кетле. Для оцінки фізичного стану курсантів використано індекс фізичного стану
за О. Піроговою. Результати. Встановлено, що середні значення морфо-функціональних показників та
індекс фізичного розвитку курсантів першого курсу за десять останніх років вірогідно не змінилися.
Проте відбулося вірогідне погіршення на 4,6% індекс фізичного стану курсантів набору 2017 року,
порівняно з особами набору 2008 року. Висновок. За останні 10 років відбулося суттєве погіршення за-
гального фізичного стану курсантів перших курсів військових закладів вищої освіти в Україні.
Ключові слова: фізичний розвиток, фізичний стан, курсанти, військові заклади вищої освіти.

Посилання

1. Камаєв О, Паєвський В, Шевченко О. Поточний контроль показників фізичної підготовленості
курсантів військового закладу різних курсів навчання / Слобожанський науково-спортивний вісник.
Харків: ХДАФК, 2013. № 2: 18-21.
2. Корчагін М, Красота В, Ольховий О. Часовий вплив військово-професійної діяльності на фізичний
розвиток та функціональний стан військовослужбовців-операторів / Педагогіка, психологія та
медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наук. журн. Х. : ХОВНОКУ (ХДАДМ).
2011. № 2: 92-94.
3. Лаврут О, Лаврут Т. Здоров’я військовослужбовців та рівень фізичної підготовки як запорука
національної безпеки України / Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил,
2009, випуск 1 (19). ХУПС:. 169-171.
4. Ольховий О. Динаміка антропометричних та функціональних показників розвитку юнаків (17–22
років) як наслідок навчання у вищій освітній школі / Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова
Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт)” Київ: НПУ
ім. М.П. Драгоманова, 2014. Вип. 3К (45) 14: 219-224.
5. Prontenko K, Prontenko V, Bondarenko V, Bezpaliy S, Bykova G, Zeleniuk O, et al. Improvement of the
Physical State of Cadets from Higher Educational Establishments in the Ukrainian Armed Forces due to the
use of the Kettlebell Sport / Journal of Physical Education and Sport. 2017. 17 (1). art. 67. pp. 447–451.
6. Klymovych V, Olkhovyі О, Romanchuk S. Adoption of youth’s bodies to educational conditions in higher
educational institutions / Journal of Physical Education and Sport. 2016. Suppl.is.1. P. 620- 622. doi:
10.7752/jpes.2016:.1098.
7. Romanchuk S, Yavorskyy A. Peculiarities of officers’ fitness shape / Journal of Physical Education and
Sport. 2015. Vol. 15, is. 3: 441-445. doi: 10.7752/jpes.2015.03066.
8. Cuddy J, Slivka D, Hailes W, Ruby B. Factors of trainability and predictability associated with military
physical fitness test success. J Strength Cond Res 25(12): 3486-3494, 2011. Doi: 10.1519/
JSC.0b013e318217675f.
9. Mikkola I, Keinänen-Kiukaanniemi S, Jokelainen J, Peitso A, Härkönen P, Timonen M, et al. Aerobic
performance and body composition changes during military service. Scand J Prim Health Care 30, 2012: 95-100.
10. Friedl K, Knapik J, Häkkinen K, Baumgartner N, Groeller H, Taylor N, et al. Perspectives on aerobic and
strength influences on military physical readiness: Report of an international military physiology roundtable.
J Strength Cond Res. 2015;29(11S):10-23. doi: 10.1519/JSC.0000000000001025.
11. Knapik J, East W. History of United States Army physical fitness and physical readiness testing. U.S. Army
Medical Department Journal. 2014 Apr-Jun: 5-19.
12. Szivak T, Kraemer W. Physiological readiness and resilience: Pillars of military preparedness. J Strength
Cond Res. 2015;29(11S):34-39. doi: 10.1519/JSC.0000000000001073.
13. Апанасенко Г, Долженко Л. Рівень здоров’я і фізіологічні резерви організму /Теорія і методика
фізичного виховання і спорту. 2007; № 1: 17-21.
14. Горенко З. Медична активність як складова частина здорового способу життя / Молода спортивна
наука України : зб. тез. доп. Л., 2017; Вип. 21, т. 4: 106.
15. Логвиненко О. Здоровий спосіб життя як наукове інтегроване поняття. Молодь і ринок. 2014; 5(112):
62-65.
16. Мартынюк О., Вилянский В. Оценка уровня здоровья студенческой молодежи по показателям адапта-
ционного потенциала, биологического возраста и по резервам биоэнергетики организма. Физическое
воспитание студентов. 2015; 3: 13-22.
17. Ріпак М. Спосіб життя і стан здоров’я дорослих жінок. Науково-педагогічні проблеми фізичної куль-
тури (фізична культура і спорт). Сер. 15. 2017; 10(92): 107-111.
18. Омельченко Т. Сучасні підходи до формування здорового способу життя молоді в Україні та світі.
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). Сер. 15. 2017; 5(86):
227-231.
19. Вереньга Ю, Пронтенко К, Бондаренко В, Безпалий С, Хуторянський О. Фізичний стан вперше прий-
нятих на службу працівників органів внутрішніх справ України. Педагогіка, психологія та медико-
біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2013; 5: 18-22. Doi: 10.6084/m9.figshare.707093.
20. McAdam J, McGinnis K, Ory R, Young K, Fruge AD, Roberts M, Selton J. Estimation of energy balance and
training volume during Army Initial Entry Training. J Int Soc Sports Nutr. 2018; 15(1): 55. doi:
10.1186/s12970-018-0262-7.
21. Овчарук І, Сидорченко М. Аналіз фізичного стану курсантів 1-го курсу факультету Військового інс-
титуту на початковому етапі навчання. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фі-
зичного виховання і спорту. 2010; 11: 72-76.
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles