ЗАХВОРЮВАНІСТЬ І ТРАВМАТИЗМ СЕРЕД СТУДЕНТІВ-ЛЕГКОАТЛЕТІВ (на прикладі спортсменів-метальників)

  • В. Дмитрук Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0002-4778-010X
  • В. Файдевич Луцький національний технічний університет
Ключові слова: захворюваність, травматизм, студенти, метання,, легка атлетика

Анотація

Мета дослідження – вивчення захворюваності та травматизму серед студентів-легкоатлетів
(на прикладі спортсменів – метальників). Методи. В роботі використано аналіз наукових джерел,
опитування, а також аналіз медичних карт студентів Луцького НТУ. Проаналізовані відомості про за-
хворюваність і травматизм 33 студентів-легкоатлетів Луцького НТУ в метальних видах легкої
атлетики. З них 18 юнаків і 15 дівчат у віці від 18 до 22 років. Результати. При метанні списа найбільш
часто травмуються верхні кінцівки, мʼязи спини та ділянка плечового суглоба. Серед травм верхніх
кінцівок переважно уражається ділянка ліктьового суглоба, патологія якого складає 40,47% всієї
патології локомоторного апарату. На другому місці знаходиться патологія плечового суглоба (25,12%),
на третьому – патологія колінного суглоба (22,61%) [4, с. 10]. При метанні диска найбільш часто ура-
жається ділянка колінного суглоба (62,58%). На другому місці за частотою патології знаходяться
поперековий відділ хребта, кисть, променево-запʼястковий, плечовий і гомілковостопний суглоби.
Близько% займає патологія передньої черевної стінки [5, с. 89]. При метанні молота спортсмени най-
частіше зазнають травм колінного суглобу і хребта. Найбільш поширеними серед них є пошкодження
менісків, хрестоподібних звʼязок колінного суглоба, які складають 27,96% всієї патології. Висновок.
Найчастіше протягом року обстежувані студенти хворіли гострими респіраторними захворюваннями
(72,7%), при цьому юнаки й дівчата однаково часто (72,2% і 73,3% відповідно). На другому місці по
частоті – травми. Вони встановлені у 60,6% обстежених. У дівчат-спортсменок травми зареєст-
ровані в 1,5 рази частіше, ніж у юнаків (73,3% і 50,0% відповідно). Більшість з травм отримані студен-
тами на тренуваннях, що склало 50,0%, на змаганнях – 35,0%, при інших видах діяльності – 15,0%;
захворювання опорно-рухового апарату виявлені у 45,5% обстежених. При цьому дівчата хворіли в 1,8
рази частіше за юнаків (33,3% і 60,0% відповідно). Загострення хронічних захворювань відзначені у
30,3% легкоатлетів. Дівчата хворіли в 1,8 рази частіше за юнаків (22,2% і 40,0% відповідно).
Ключові слова: захворюваність, травматизм, студенти, метання, легка атлетика.

Посилання

1. Башкиров ВФ. Профилактика травм у спортсменов. Москва: Физкультура и спорт; 1987: 3-55.
2. Боровая ВА, Врублевский ЕП, Нарскин ГИ. Методика формирования рациональной организации
движений в метании копья. Мир спорта; 2012. № 4: 3-8.
3. Гамза НА, Куницкая СА Здоровье студентов-спортсменов. Олимпийский спорт и спорт для всех:
V Междунар. науч. конгр.; Минск; 2001: 9.
4. Гамза НА, Хрущев СВ. Некоторые аспекты определения физической работоспособности.
Олимпийский спорт и спорт для всех: V Междунар. науч. конгр.; Минск; 2001: 10.
5. Гладков ВН. Некоторые особенности заболеваний, травм, перенапряжений и их профилактика в
спорте высших достижений. Москва: Советский спорт; 2007. 152 с.
6. Кривицкая НА. Особенности построения учебно-тренировочного процесса высококвалифицирован-
ных метателей молота в годичном цикле підготовки. Минск: Мир спорта; 2012. № 4: 13-7.
References
1. Bashkirov VF. Prevention of injuries among athletes. 1987: 3-55.
2. Borova VA, Vrublevskii EP, Narskin GI. Method of formation of rational organization of movements in
spear throwing. 2012: No. 4: 3-8.
3. Gamza NA, Kunitskaya SA. Health of Student Athletes. Olympic Sports and Sport for All: V International.
scientific Congr. Minsk, 2001: 9.
4. Gamza NA, Khrushchev SV. Some Aspects of Determining Physical Fitness. Olympic Sports and Sport for
All: V International. scientific Congr. Minsk, 2001: 10.
5. Gladkov VN. Some features of diseases, injuries, surges and their prevention in the sport of higher
achievements. Moscow, 2007: 152 p.
6. Krivitskaya NA. Features of construction of training and training process of highly skilled hammer throws in
the annual cycle of training. 2012: No. 4: 13-7.
Опубліковано
2019-12-19
Номер
Розділ
Articles