[1]
MartsinkivM., VasylyshynS., VasylyshynT., and ZagorodnyukA., “Lipschitz symmetric functions on Banach spaces with symmetric bases”, Carpathian Math. Publ., vol. 13, no. 3, pp. 727-733, Dec. 2021.