Martsinkiv, M.V., S.I. Vasylyshyn, T.V. Vasylyshyn, and A.V. Zagorodnyuk. 2021. “Lipschitz Symmetric Functions on Banach Spaces With Symmetric Bases”. Carpathian Mathematical Publications 13 (3):727-33. https://doi.org/10.15330/cmp.13.3.727-733.