(1)
Kosovan V., Maslyuchenko V. On the Polynomiality of Separately Constant Functions. Carpathian Math. Publ. 2014, 6 (1), 59-63.