On the polynomiality of separately constant functions

Authors

  • V.M. Kosovan Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
  • V.K. Maslyuchenko Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
https://doi.org/10.15330/cmp.6.1.59-63

Keywords:

polynomiality, separately constant function
Published online: 2014-07-14

Abstract

We establish necessary conditions and sufficient conditions on a set $E\subseteq  \mathbb{R}^2$ under which every separately constant function $f:E\to \mathbb{R}$ is polynomial and there exist a separately constant function $f_0:E \to \mathbb{R}$ which is not constant.

Article metrics
How to Cite
(1)
Kosovan, V.; Maslyuchenko, V. On the Polynomiality of Separately Constant Functions. Carpathian Math. Publ. 2014, 6, 59-63.