TRIAD AND MODUS MODEL REALIZATION OF POTENTIAL ENERGY AND RESOURCE SAVINGS ON THE ENTERPRISES

Authors

  • M.M. Klimchuk Kyiv National University Engineering and Architecture Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of organization and construction management, Povitroflotsky ave, 31, Kyiv, 03680

DOI:

https://doi.org/10.15330/apred.1.13.68-73

Keywords:

potential of energy savings, renewable energy, energy efficiency, environmental economics, energy resource

Abstract

The article studied categories of the resource, energy and potential energy savings that resulted in the development of triad and modus model of potential energy and resource savings enterprises based on the concept of “environmental economics”. To assess the level of energy efficiency in the company it is proposed to use a definition of “potential of energy and resource savings” which is interpreted as a synergistic approach to improve energy conservation reserves through intensification of production based on the rationalization of the use of all resources.

Author Biography

M.M. Klimchuk , Kyiv National University Engineering and Architecture Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of organization and construction management, Povitroflotsky ave, 31, Kyiv, 03680

Ph.D (Econ.),  associate professor

References

1. Zerkalov, D.V. Energozberezhennya: Organіzacіia virostannya energoresursіv: Dovіdnik, Osnova, 2009.
2. Klimchuk, M.M. “Kategorіal'no-ponyattyevyi aparat u sferі energozberezhennia: ekonomіchnyy aspekt.” Aktual'nі problemi rozvitku ekonomіki regіonu, vol. 2, no. 11, 2015, pp. 174-178.
3. Kovalev, A.N. Resursnyi potentsial torgovyh organizatsii i efektivnost' iego ispol'zovaniia: Dis... kand. ehkon. nauk: 08.00.05, RGB, 2003.
4. Kozlovs'kyy, V.O., and І. V. Prichepa. “Teoretyko-metodologіchnі pіdhody do vyznachennia potentsіalu pіdpryiemstva.” Vіsnyk Vіnnitskogo polіtekhnіchnogo іnstytutu, no. 3, 2007, pp. 28-33.
5. Promyslovyy potentsіal Ukraiini: problemy ta perspektyvy strukturno-іnnovatsіinyh transformatsiy. Edited by Yu.V. Kіndzers'kii, Іn-t ekonomіky ta prognozuvannia NAN Ukraiiny, 2007.
6. Rozen, V.P., Cherniavs'kii, A.V., and V.І. Lytvyn. Vykorystannia klasyfіkatsіii pіdrozdіlіv po potentsіalu energozberezhennia dlia planuvannia vprovadzhennia energozberіgaiuchyh zahodіv, NTUU “KPІ”, 2005.
7. “Pro skhvalennia Kontseptsіii vprovadzhennia mekhanіzmіv stabіl'nogo fіnansuvannia zahodіv z energoefektyvnostі. Rozporyadzhennia Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraiiny № 489-r vіd 13.07.2016.” Government portal, www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249189954. Accessed 12 Feb. 2017.
8. Syzonova, І.V. Organіzatsіino-ekonomіchnі osnovy energozberezhennia v sіl's'komu gospodarstvі: Avtoref. dis… kand. ekon. nauk: 08.07.02, Sums'kii natsіonal'nii unіversytet, 2004.
9. Talah, T.A. Analіz efektyvnostі vykorystannya resursnogo potentsіalu pіdpryiemstv khlіbo-pekars'koii promyslovostі: Avtoref. dis… kand. ekon. nauk: 08.06.04.,Ternop. akad. narod. gosp., 2005.

Published

2017-04-25

Issue

Section

Research of development of domestic business