Application Of Practice Of European Court On Human Rights As Source Of Right For The Estimation Of Admission Of Proofs In Criminal Realizations In Ukraine

  • Larysa Brych
Keywords: ECHR, practice of court

Abstract

Analysis of the European Court of Human Rights (hereinafter - ECHR) makes it possible to identify such patterns that characterize the legal opinions of authoritative international body jurisdiction to assess the admissibility of evidence: 1) a general rule, the proceedings on allegations of violation of Art. 6 European Convention on Human Rights 1950 (hereinafter - the Convention) ECHR does not verifying the admissibility of evidence evaluation of national courts; 2) declares that sees no fundamental task of determining whether certain evidence may be admissible; 3) with its general approach he did ECHR exceptions and found violations of the right to a fair trial guaranteed by Art. 6 of the Convention, in cases where a person charge based on evidence obtained through violation of the right to silence and the right not to incriminate himself, by: coercion, the use of torture, cruelty and humiliation of the person violating the right to a defense; provocation and incitement; 4) ECHR itself in its proceedings, in particular, allegations of violations of Articles 2, 3, 5, 8 of the Convention, assess the admissibility and reliability of the evidence makes.
Regarding the first of these laws, then his refusal to verify the correctness of the assessment of the admissibility of evidence by the domestic courts in the proceedings on allegations of violation of Art. 6 ECHR Convention motivates that century. 6 of the Convention does not establish any rules on the admissibility of evidence as such, which is primarily a matter for regulation by national law and, accordingly, the assessment of the evidence with the national law is a prerogative of national courts.

References

1. Rishennya YeSPL u spravi «Teykseyra de Kastro proty Portuhaliyi» vid 9 chervnya 1998 r. (vytyah, pereklad Z. Bortnovs’koyi) // Verkhovnyy Sud Ukrayiny. Informatsiynyy server [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/420218687406d17dc3257134002354a2?OpenDocument.
2. Rishennya YeSPL u spravi «Shabel’nyk proty Ukrayiny» vid 19 lyutoho 2009 r. (zayava N 16404/03) (pereklad ofitsiynyy) // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs ]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_457.
3. Case of Bykov v. Russia, 10.03.2009 (app. #4378/02) [GC] // European Court of Human Rights [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91704#{«itemid»:[«001-91704»]}.
4. Rishennya YeSPL u spravi «Nechyporuk i Yonkalo proty Ukrayiny» vid 21 kvitnya 2011 r. (zayava N 42310/04) p. 259. // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/974_683.
5. Rishennya YeSPL u spravi «Lutsenko proty Ukrayiny» vid 18 hrudnya 2008 r. (zayava N 30663/04) (p. 42) // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny [Elektronnyy resurs ]. – Rezhym dostupu: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_458.
6. Case of Saunders v. The United Kingdom, 17.12.1996 (Application no. 19187/91) // http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58009#{«itemid»:[«001-58009»]}
7. Case of Allan v. the United Kingdom, 5.11.2002, (app. # 48539/99) // European Court of Human Rights [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-60713#{«itemid»:[«001-60713»]}.
8. Rishennya YeSPL u spravi «Ramanauskas proty Lytvy» vid 5 lyutoho 2008 r. (vytyah – pereklad Z.P. Bortnovs’koyi) // Verkhovnyy Sud Ukrayiny. Informatsiynyy server [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76c2256c080037bac9/c48a563ee2b08a54c225758600379986?OpenDocument.
9. Delo «Ysmaylov y druhye protyv Rossyy» ot 26 noyabrya 2009 h. (zhaloba # 33947/05) // Unyversytet Mynnesotы. Byblyoteka po pravam cheloveka [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: https://www1.umn.edu/humanrts/russian/euro/Rismailovcase.html.
10. Delo Ysaevoy protyv Rossyy, Yusupovoy protyv Rossyy y Bazaevoy protyv Rossyy // Pravovaya ynytsyatyva po Rossyy [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.srji.org/resources/search/7/
11.Zastosuvannya v Ukrayini Yevropeys’kykh standartiv protydiyi zhorstokomu povodzhennyu i bezkarnosti: naukovo-praktychnyy posibnyk dlya suddiv / za zah. red. prof. V.T. Malyarenka. – K.: K.I.S, 2011. – 320 s. – S. 34-40.
12. Decision of the Commission as to the Admissibility of app. 788/60 Federal Republic of Austria against the Government of the Republic of Italy» 11.01.1961 // European Court of Human Rights [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-115598#{«itemid»:[«001-115598»]}.
13. Case of Avsar v. Turkey, 27.09.2011, (Application no. 31511/07) // European Court of Human Rights [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-107102pdf.
14. Rishennya YeSPL u spravi «Kobets’ proty Ukrayiny» vid 14 lyutoho 2008 roku (zayava N 16437/04) // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Elektronnyy resurs. – Rezhym dostupu: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/974_320.
15. Afanas’ev D.V. Osobennosty dokazыvanyya v Evropeyskom Sudu po pravam cheloveka // Zhurnal Rossyyskoho prava. – 2009. - #11 [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://echr.in/ARTICLE/GRP-2009-11.html.
16. Rishennya YeSPL u spravi «Yaremenko proty Ukrayiny» vid 12 chervnya 2008 r. (zayava N 32092/02) // Ofitsiynyy veb-sayt Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. Elektronnyy resurs. – Rezhym dostupu: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_405.
17. Beznosyuk A.M. Dovedenist’ poza rozumnym sumnivom ta dostovirnist’ yak standarty dokazuvannya u kryminal’nomu protsesi Ukrayiny / A.M. Beznosyuk // Sudova apelyatsiya. – 2014. - #3. – S. 23-26.
18. Stattya 8 Konventsiyi pro zakhyst prav lyudyny i osnovopolozhnykh svobod: standarty zastosuvannya pry zdiysnenni pravosuddya / N. Akhtyrs’ka, V. Filatov, T. Fuley, Kh. Khembakh. – K.: Istyna, 2011. – 200 s. – S. 119.
19. Brych L.P. Otsinka diyal’nosti ukrayins’koyi militsiyi u svitli yevropeys’kykh standartiv prav lyudyny / L.P. Brych // Zabezpechennya orhanamy vnutrishnikh sprav yevropeys’kykh standartiv prav lyudyny u svoyiy diyal’nosti: tezy naukovo-praktychnoho seminaru 7 hrudnya 2012 r., L’viv. – L’viv: L’vDUVS, 2012.
Published
2019-06-23
Section
Articles