Harmoniaztion Of The Corporate Legislation Of Ukraine In Light Of The Second Directive Of The European Union

  • Iryna Sarakun
Keywords: harmonization, the Second Directive, corporate law, authorized capital, repurchase company’s shares, acquisition of shares, shares of no par value

Abstract

The article focuses on the specific issues of the harmonization of the corporate legislation of Ukraine in light of the Second Directive of the European Union.
The paper highlights issues related to the characteristics of legal regulation of the following relations: the formation of the authorized capital, the shares value, the repurchase of company’s own shares both by the supranational legislation and the local legislation of individual EU countries. Particular attention is paid to the foreign doctrine and the experience of the EU countries on these issues.
The study concluded that there is a possibility of harmonization of the corporate legislation of Ukraine with the EU legislation in this specific area.

References

1. Gnatovskiy M. M. Formation and trends of the development of the European legal space. –Kiev, 2002. – 22 p.
2. Urzhumov I. The right of EU companies: A View from Russia // DIA LAW International: http//www.advokatura.ru/about_us/pess/2004/04/27.
3. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/30/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie koordynacji gwarancji, jakie są wymagane w państwach członkowskich od spółek w rozumieniu art. 54 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w celu uzyskania ich równoważności, dla ochrony interesów zarówno wspólników, jak i osób trzecich w zakresie tworzenia spółki akcyjnej, jak również utrzymania i zmian jej kapitału // Інтернет-ресурс. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej // http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2012.315.01.0074.01.POL
4. Kodeks spόłek handlowych Wydawnictwo OD.Nowa. - 1 wreśnia 2013 r.
5. Szumański A. Wkłady niepieniȩżne do spόłek kapitałowych. – Warszawa, 1997.
6. Opalski A. Kapitał zakładowy, zysk, umorzenie. – Warszawa, 2002.
7. Herbet A. Kapitał zakładowy i udziały, w: System Pr.Pryw, t. 17 A, s.213, Nb 43.
8. Cejmer M., Zawicki K. Akcje bez określonej wartości nominalnej (akcje beznominałowe), w: Europejskie prawo spόłek, t.ІІ, Instytucje prawne dyrektywy kapitalowej (pod red. M.Cejmera, J.Napierały, T.Sόjki), Krakόw 2005, s. 141.
9. Napierała J. Europejskie prawo spόłek. Prawo spόłek Unii Europejskiej z perspektywy prawa polskiego. Wydawnictwo C.H. BECK. – Warszawa, 2013.
10. Corporate Law of Austria and Ukraine: monograph / V.А.Vasileva, О.R.Kovalyshyn, Victoria Robertson and others. – Ivano-Frankivsk, 2015. – 250 p.
11. Kibenko О.R. The current state and prospects of the legal regulation of corporate relations: comparative legal analysis of EU law, the UK law and Ukraineian law. –Kharkiv, 2006.
12. Comparative study of legal compliance of the legislation of Ukraine to the EU Acquis Communautaire. - 2009 // State Department for Legal Approximation of the Ministry of Justice of Ukraine // Official site of the Ministry of Justice of Ukraine. - Access mode:http://old.minjust.gov.ua/file/23474.pdf
Published
2019-06-23
Section
Articles