The Concept Of Property In The Ukrainian Civil Doctrine And The Practice Of The European Court Of Human Rights

  • Oleksandr Dovbysh
Keywords: property, things, legal regime, property complexes, property status, right of expectation

Abstract

The article explores the concept of property contained in the Civil Code of Ukraine, and in the civil law scientific doctrine. According to the legal definition of property, it can be understood as a thing, as well as property rights and responsibilities. When regulating property relations in the Civil Code of Ukraine the concept of «property» and «thing» are often identified. The similarities and differences between the concept of property and of things, including complex, proprietary systems are determined.
It emphasizes the importance of the property aspect for the understanding of the legal entity, one sign of which is the property isolation. Direct connection between property of business company and corporate rights of its members, which form its authorized capital, is obvious. The negative consequences which arise as a result of insufficiency of the property of a legal entity, resulting in a significant narrowing of its legal possibilities are indicated.
Attention is drawn to a different legal regime of property in certain civil law relations - in rem, of obligations, inheritance, family, intellectual property, corporate and others.
Traced back the order of forming ideas about this concept in the Polish, Lithuanian, Czarist Russia law, applied in the territory, now owned by the Ukrainian state. Specified acceptability of terminology existed in those times, such as «property».
A comparison is made of the term «property» with related concepts – «the property status of the person», «the legal regime of the property», «organizational and property status of participants in civil law relations,» «property status.» The use of different terminology concerning the property in the private and in public law is noted.
Lack of formal perception of the concept of property contained in the Civil Code of Ukraine and the need to include the right of expectation used in the practice of the European Court of Human Rights are demonstrated. Under this right is understood expected incoming / replenishment of property of the person for what there are legal grounds.

References

1. Shimon S. I. Teoriya maynovih prav yak ob’ektiv tsivilnih pravovidnosin [The theory of property rights as objects of civil law relations]: monograph / S.I. Shimon. – Kyiv: Yurinkom Inter, 2014. – 663 p.
2. Spasibo-Fateeva I.V. Ponyattya mayna, maynovih ta korporativnih prav yak ob’ektiv prava vlasnosti [Concept of property, property and corporate rights as objects of property rights] / IV // Spasibo-Fateeva-Ukrainian Business Law. – 2004. – № 5. – P. 10.
3. Zhylynkova I.V. Pravoviy rezhim mayna chleniv sim’yi: monografiya [The legal status of the property of family members: monograph] / I.V. Zhylinkova. – Kharkov: «Ksylon», 2000. – 398 p.
4. Y.M. Shevchenko, Venetska N.V., Kucherenko I.M. Problemi vdoskonalennya pravovogo regulyuvannya prava privatnoyi vlasnosti [Problems of improvement of legal regulation of private property: Monograph]. – K .: Institute of State and Law. V.M. Koretsky NAS of Ukraine, 2002. – 104 p.
5. Dzera A.V. Pravo vlasnosti v Ukrayini [Property right in Ukraine: teach. Guidances]. / O.V. Dzera, N.S. Kuznetsova, A.A. Pidoprygora [et al.]; Kyiv National University named after Taras Shevchenko. – K.: Inter Yurinkom, 2000. – 812 p.
6. Patsurkivskyy Y.P. Osnovni konceptual`ni pidxody` do vy`znachennya ponyattya «majno» [Main conceptual approaches to the definition of «property»] / Y.P. Patsurkivskyy // Scientific Bulletin of Chernivtsi University: Coll. of Sc. researches - Chernivtsi: Ruta, 2007. – Vol. 427: Jurisprudence. – P. 53 – 54.
7. Akifi B.A. Mekhanizmy rozvytku pravovykh pozytsii Yevropeiskoho sudu z prav liudyny v tlumachenni instytutu prava vlasnosti [Mechanisms of development of legal positions of the European Court of Human Rights in the interpretation of institution of private property] / B.A. Akifi // Proceedings of MAUP. Coll. of Sc. researches – 2010 – Vol. 1 (24). – P. 292 – 295.
8. Akimenko Y.Y. Mainova vidokremlenist yurydychnoi osoby pryvatnoho prava u konteksti suchasnosti [Property separateness of legal entities of private law in the context of the present] // Scientific herald International Humanitarian University. Ser.: Jurisprudencia. – 2013. – № 5. – S.104 – 106.
9. V. Kravchuk Poniattia statutnoho kapitalu yurydychnoi osoby [Concept of the share capital of a legal entity] / V. Kravchuk // Pravo Ukraini. – 2006. – №12. – S. 48 – 52.
10. Smityukh A. Shchodo vprovadzhnnia katehorii korporatyvnoho kapitalu ta oholoshenoho korporatyvnoho kapitalu hospodarskykh tovarystv do korporatyvnoho prava [Regarding the implementation of categories of corporate capital, announced corporate capital and business partnerships to corporate law] // Pravova Derjava. – 2014 – № 17. – S.45 – 49.
11. Butrin N.S. Poriadok formuvannia ta zminy statutnoho/skladenoho kapitalu [The order of formation and change of the authorized / contributed capital] // Scientific Bulletin of Chernivtsi University. – 2011. – Issue 578. – Pravoznavstvo. – S.70 – 75.
12. Simon S. Teoretychni ta praktychni problemy vyznachennia skladu «maina» yak obiekta tsyvilnykh pravovidnosyn [Theoretical and practical problems of determining the composition of «property» as an object of civil relations] // Bulletin of the Academy of Advocacy. 2012. – № 1 (23) – S.61 – 66.
13. A.V. Churkin Poniattia «maino» v tsyvilnomu ta podatkovomu pravi [The concept of «property» in the civil and tax law] // Retrieved from http://alls.in.ua/11520-ponyattya-majjno-v-civilnomu-ta-podatkovomu-pravi.html
14. Gambarov Y.S. Kurs hrazhdanskoho prava. Chast obshchaia [The course of civil law. General part] /Y.S. Gambarov. – St. Petersburg .: Type. M.M. Stanyulevicha, 1911. – T. 1. – 781 p.
15. Radianske tsyvilne pravo [Soviet civil law] / ed. prof. D.M. Genkin, assoc. Y.A. Kunikov. – M .: Visha Shkola., 1967. – 560 p .;
16. Radianske tsyvilne pravo [Soviet civil law] / ed. Ed. A.S. Joffe, J.K. Tolstoy, B.B. Cherepakhin. - L .: Izd Lenynhr. Univ, 1971. – T. 1. – 472 p.
17. Savatye, R. Teoriia zoboviazan [Theory of obligations] / P. Savatye; tr. from fr. and introduction. R.O. Halfyna. – M .: Progress, 1972. – 440 p.
18. Kharitonov E.O. Retseptsiia rymskoho pryvatnoho prava: teoretychni ta istoryko-pravovi aspekty [Reception of Roman private law: theoretical, historical and legal aspects] / E.O. Kharitonov. - Odessa: Baltskaya regional printing house, 1997. – 287 p.
19. Sinaisky V.I. Russskoe hrazhdanske pravo. vip. 1: Obshchaia chast. Veshchnoe pravo. Avtorskoe pravo [Russian civil law. Vol. 1: The general part. Property Law. Copyright.] - 2nd ed., Rev. and add. /V.I . Sinaisky. – Kiev: Tipo-lithographed. «Progress», 1917. – 258 p.
20. Soloviev A.N. Veshch yly ymushchestvo (k probleme obyekta pravootnoshenyia chastnoi sobstvennosty) [Thing or property (subject to the issue of legal private property) [Text]] / A.N. Soloviev // Current private law issues : materіals of inern. scientific-practical. conf., dedicated to. 93rd anniversary of Maslov birth day, Kharkiv, 27 Feb. 2015 p. / Nat. jurid. Univ named after. J. Wise, Kharkiv: Pravo, 2015. – P. 180-183
21. Lysenko A.N. Ymushchestvo v hrazhdanskom prave Rossyy [The property in the civil law of Russia] / A.N. Lysenko. – M .: Delovoy Dvor, 2010. – 200 p.
22. Lapach V.A. Systema obyektov hrazhdanskykh prav v zakonodatelstve Rossyy : dys. [The system of objects of civil rights legislation of Russia: Dis. .Ph.D.: 12.00.03] / V.A. Lapach. – Rostov-on-Don, 2002. – 537 c.
23. Etymolohichnyi slovnyk ukrainskoi movy [Etymological Dictionary of Ukrainian language]: in 7 volumes / AS USSR. Institute of Linguistics named after. O.O. Potebnya; ed. board O. Melnychuk (Chief Ed) and others.- K .: Science. opinion, 1983. v. 3: M / Ed .: R.V. Boldyrev and others – 1989. ISBN 5-12-001263-7 .: T.Z. Cora - M / Ed.: R.V.Boldyryev and others –1989. – 552s. (p., 358)
24. Ismanytska I. Zastavni pravovidnosyny za pershym lytovskym statutom 1529 r. [Mortgage legal relations according to the first Lithuanian Statute 1529]// Retrieved from http://radnuk.info/statti/250-istoriuaprava/14981-------1529-.html
25. Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 05.04.2011 r. # 2/150 [Decision of the Supreme Commercial Court of Ukraine of 05.04.2011 g. № 2/150] Retrieved from http://reyestr.court.gov.ua/ Review / 14881673
26. A.M. Isaev Henezys hroshei u tsyvilno-pravovomu aspekti [Genesis of money in civil law aspect] / A.M. Isaev // Problems of law. - 2014 - Vol. 127 - P. 33-38. - Access: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Pz_2014_127_7.pdf
27. Slavko A.S. Teoretychni zasady ta praktychne znachennia vyznachennia pravovoho rezhymu vlasnosti na hroshovi koshty, rozmishcheni na potochnykh ta depozytnykh rakhunkakh u komertsiinykh bankakh. [The theoretical basis and practical significance of defining the legal regime of ownership of the funds placed on current and deposit accounts in commercial banks]. / A. S. Slavko // Legal Bulletin of Ukrainian Academy of Banking. Scientific journal. – 2010. – № (1). – Retrieved from http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Pvuabs/2010_1/03_03_03.pdf
28. M. Magrelo Kontsept «zakonnykh ochikuvan» V pryntsyp yurydychnoi vyznachenosti: prychynno-naslidkovyi chy symbiotychnyi zviazok? [Concept «legitimate expectations» V principle of legal certainty , causal or symbiotic relationship?] // Retrieved from Irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis ... / cgiirbis_64.exe? ...
29. Pine Valley Developments Ltd. and others v. Ireland, appl. no. 12742/87, Judgment of 29 November 1991 Retrieved from http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57711.
30. Postanovlenye Evropeiskoho Suda po pravam cheloveka po delu «Pressos Kompanya Navera S.A.» y druhye protyv Belhyy» [Resolution of the European Court of Human Rights in the case «» Pressos compania Naviera SA «and others against Belgium»] (Pressos Compania Naviera SA and others v. Belgium) of 20 November 1995, Series AT 332, § 34, 39, 44 // The European Court of Human Rights: Selected Decisions. V. 2.
31. Postanovlenye Evropeiskoho Suda po pravam cheloveka po delu «Zhyhalev protyv Rossyiskoi Federatsyy [Resolution of the European Court of Human Rights in the case «Zhigalev against the Russian Federation (Zhigalev v. Russia) on July 6, 2006] Complaint number 54891/00, § 131 // Bulletin of the European Court of Human Rights. Russian edition. 2007.№ 4.
32. Maltzan and Others v. Germany (dec.) [GC], appl. nos. 71916/01, 71917/01 and 10260/02, ECHR 2005-V.
Published
2019-06-21
Section
Articles