On The Legal Agreement As A Source Of Criminal Law

  • Nataliia Orlovska
Keywords: legal contract as a source of criminal law

Abstract

In this paper the author considers legal contract as a source of criminal law.
The author believes that we should raise the question of the urgent need for finalization of the modern concept of sources of criminal law, in which the legal regulation and protection of important public relations will gain greater flexibility.
Particular, the feasibility of entering into the plane of discourse professional legal contract. Overall legal agreement is an act of voluntary coordination of the parties on the establishment of rules regulating life situation, and the state provides the conditions of the contract.
The author notes that it is in respect of reconciliation guilty and compensation for crime damage can talk about a legal contract - an agreement on reconciliation.
It is concluded that the settlement as a legal contract can be considered a source of criminal law, it allows you to define «triangle» of participants of criminal legal relations - the victim, the person who committed the crime, the state.
This approach is consistent with the trends of humanization and privacy principles of criminal law, which is an integral component of the new criminal law paradigm. It will give additional impetus to scientific intelligence services on modern penal policy of Ukraine.

References

1. Orlovska N.A. Rol zaokhochennia u suchasnii kryminalno-pravovii politytsi Ukrainy: aktualni pytannia dyskursu / N.A. Orlovska // Porivnialno-analitychne pravo. – 2014. - №2 [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://www.pap.in.ua/2_2014/78.pdf
2. Dyv., napryklad: Baulyn Yu.V. Uholovnoe pravo kak otrasl publychnoho prava v nauchnom nasledyy professora M.Y. Bazhanova / Yu.V. Baulyn // Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy. – 2013. - №1. - S.432-442.
3. Rabynovych P.M. Potrebove pravorozuminnia yak vyslid sotsialno-materialistychnoi paradyhmy (zahalnoteoretychna kharakterystyka) / P.M. Rabynovych // Visnyk Pivdennoho rehionalnoho tsentru Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. – 2014. - №1. - S.6-15.
4. Orlovska N.A. Dzherela kryminalnoho prava Ukrainy: aktualni pytannia suchasnoho kontekstu / N.A. Orlovska // Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: yurydychni nauky. - Vyp.2.- Tom 4. – 2014. - S.39-45.
5. Sydorenko Э.L. Dyspozytyvnost kak rezhym uholovno-pravovoho rehulyrovanyia: avtoref. dyss. na soyskanye uch. stepeny d-ra yuryd. nauk: 12.00.08 / Э.L.Sydorenko; FHBOU VPO «Moskovskyi hosudarstvennyi yurydycheskyi unyversytet ymeny O.E. Kutafyna (MHIuA)». - M., 2013. – 56 s.
6. Titko I. Uhody yak instytut zabezpechennia realizatsii pryvatnoho interesu v kryminalnomu sudochynstvi Ukrainy: okremi pytannia / I.Titko // Visnyk Natsionalnoi akademii pravovykh nauk Ukrainy. – 2013. - №4. – S.225-234.
7. Uzahalnennia sudovoi praktyky zdiisnennia kryminalnoho provadzhennia na pidstavi uhod: Vyshchyi spetsializovanyi sud Ukrainy z rozghliadu tsyvilnykh i kryminalnykh sprav [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://www.sc.gov.ua/ua/uzagalnennja_sudovoji_praktiki.html
Published
2019-06-20
Section
Articles