Contribution of Vasily Yakovlevich Tatsiy in the research of the object of crime

  • Oksana Knyzhenko
  • Hryhorii Krainyk
Keywords: object of crime, Tatsiy V.Y.

Abstract

At the moment, in Ukraine there are several different definitions of the object of crime. Many researchers studied looks of V.Y. Tatsiy at the subject of the crime, but for the first time systematically analyzed not only scientific views of V.Y. Tatsiy for research the object of crime, and the impact of these attitudes on science of criminal law in Ukraine.
Recent study, we note the individual and collective scientific works of V. Y. Tatsіy from 1969 to 2014, scientific works of V. K. Glistin, B. S. Nikiforov, V. I. Borisov etc.
Proper use of the term «object of crime» is important to qualification of crimes stipulated in the Criminal Code of Ukraine, the appointment of a proper punishment. Also, do not forget that the accuracy depends on the terminology as law enforcement, and further theoretical studies.
In this article the authors analyzed the concept, characteristics of object of the crime in the scientific works of V. Y. Tatsіy – well known Ukrainian scientist.
V. Y. Tatsіy made a significant contribution to the criminal law of Sciences of Ukraine, developed a concept of the object of the crime, improved types of objects crime, investigated the structure of social relations. He continues to explore a number of important criminal issues, on the grounds of criminal responsibility of the crime, the object and the subject of the perpetrator, ordering crimes, criminal responsibility for crimes against national security of Ukraine, crimes against persons, crimes of business activities, crimes against the environment, etc, Vasily Yakovlevich Tatsіy continues to be the undisputed leader of the Kharkov criminal law school.

References

1. Pravova doktryna v Ukraini: u 5 t. – Kh. : Pravo, 2013. – T. 5: Kryminalno-pravovi nauky v Ukraini: stan, problemy ta shliakhy rozvytku / V. Ya. Tatsii, V. I. Borysov, V. S. Batyrhareieva ta in. ; za zah. red. V. Ya. Tatsiia, V. I. Borysova. – 1240 s.
2. Borysov V. I. Kryminalna vidpovidalnist za porushennia pravyl bezpeky pid chas vykonannia robit z pidvyshchenoiu nebezpekoiu: monohrafiia / V. I. Borysov, H. S. Krainyk. – Kh. : Yurait, 2012. – 296 s.
3. Nykyforov B. S. Obyekt prestuplenyia po sovetskomu uholovnomu pravu: monohrafyia / B. S. Nykyforov. – M. : Hosiuryzdat, 1960. – 230 s.
4. Hlystyn V. K. Problema uholovno-pravovoi okhrany obshchestvennykh otnoshenyi : monohrafyia / V. K. Hlystyn. – L. : Yzd-vo LHU, 1979. – 128 s.
5. Korzhanskyi N. Y. Obyekt y predmet uholovno-pravovoi okhrany: monohrafyia / N. Y. Korzhanskyi. – M. : Akad. MVD SSSR, 1980. – 248 s.
6. Tatsii V. Ya. Vybrani statti, vystupy, interviu; uporiad.: O. V. Petryshyn (vidp. za vyp.), Yu. H. Barabash, V. I. Borysov. – Kh. : Pravo, 2010. – 936 s.
7. Tatsyi V. Ya. Obyekt y predmet prestuplenyia v sovetskom uholovnom prave: monohrafyia / V. Ya. Tatsyi. – Kh. : Vyshcha shk., 1988. – 198 s.
8. Tatsii V. Ya. Obiekt zlochynu [Elektronnyi resurs] / V. Ya. Tatsii // Visnyk Asotsiatsii kryminalnoho prava Ukrainy : elektron. nauk. vyd. – Kh., 2013. – Vyp. 1. – S. 126–143. – Rezhym dostupu: http://nauka.jur-academy.kharkov.ua/download/visnik_yg/1/8.pdf. – Zaholovok z ekrana.
9. Tatsyi V. Ya. Uholovnaia otvetstvennost za kommercheskoe posrednychestvo : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.715 / Tatsyi Vasylyi Yakovlevych ; M-vo vyssh. y sred. spets. obrazovanyia USSR, Khark. yuryd. yn-t, kaf. uholov. prava ; nauch. ruk. – V. V. Stashys. – Kharkov, 1969. – 280 c.
10. Tatsyi V. Ya. Problemy otvetstvennosty za khoziaistvennye prestuplenyia: obyekt y systema : dys. ... d-ra yuryd. nauk : 12.00.08 / Tatsyi Vasylyi Yakovlevych ; Khark. yuryd. yn-t ym. F. Э. Dzerzhynskoho. – Kharkov, 1984. – 423 c.
11. Tatsyi V. Ya. Uholovnaia otvetstvennost za kommercheskoe posrednychestvo / V. Ya. Tatsyi. – M. : Yuryd. lyt., 1974. – 87 s.
12. Tatsyi V. Ya. Otvetstvennost za chastnopredprynymatelskuiu deiatelnost y kommercheskoe posrednychestvo / V. Ya. Tatsyi. – M. : Yuryd. lyt., 1979. – 134 s.
13. Tatsyi V. Ya. Uholovnaia otvetstvennost za vypusk nedobrokachestvennoi promyshlennoi produktsyy / V. Ya. Tatsyi. – Kharkov : Vyshcha shk., yzd-vo pry Khark. hos. un-te, 1981. – 80 s.
14. Tatsyi V. Ya. Otvetstvennost za khoziaistvennye prestuplenyia: obyekt y systema / V. Ya. Tatsyi. – Kharkov : Vyshcha shk., yzd-vo pry Khark. hos. un-te, 1984. – 232 s.
15. Tatsyi V. Ya. Pryrodookhranytelnye otnoshenyia kak obyekt prestuplenyi v oblasty okhrany pryrody / V. Ya. Tatsyi, Y. H. Tsesarenko // Problemy sotsyalystycheskoi zakonnosty : resp. mezhduvedomstv. nauch. sb. – Kharkov, 1983. – Vyp. 12. – C. 86–92.
16. Tatsyi V. Ya. Obyekt prestuplenyia, predusmotrennoho st. 155 UK / V. V. Stashys, V. Ya. Tatsyi // Problemy sotsyalystycheskoi zakonnosty : resp. mezhduvedomstv. nauch.-tekhn. sb. – Kharkov, 1984. – Vyp. 14. – C. 97–102.
17. Tatsii V. Ya. Ob`iekt prypysok ta inshykh perekruchen zvitnosti pro vykonannia planiv / V. Ya. Tatsii // Radianske pravo. – 1984. – № 2. – C. 51–55.
18. Tatsyi V. Ya. Ob obyekte kommercheskoho posrednychestva / V. Ya. Tatsyi // Problemy sotsyalystycheskoi zakonnosty na sovremennom эtape razvytyia sovetskoho hosudarstva : mezhvuz. nauch. konf. : tez. dokl. (okt. 1968 h.). – Kharkov, 1968. – C. 202–203.
19. Tatsyi V. Ya. Sotsyalystycheskaia systema khoziaistva kak obekt khoziaistvennykh prestuplenyi / V. Ya. Tatsyi // Problemy sotsyalystycheskoi zakonnosty : resp. mezhduvedomstv. nauch.-tekhn. sb. – Kharkov, 1984. – Vyp. 14. – S. 81–88.
20. Tatsii V. Ya. Ob`iekt spekuliatsii ta yii kvalifikatsiia / V. V. Stashys, V. Ya. Tatsii // Radianske pravo. – 1985. – № 6. – C. 51–54.
21. Tatsyi V. Ya. Эkonomycheskye ynteresy y problema obyekta khoziaistvennykh prestuplenyi / V. Ya. Tatsyi // Problemy sovershenstvovanyia uholovnoho zakonodatelstva na sovremennom эtape : mezhvuz. sb. nauch. tr. – Sverdlovsk, 1985. – S. 36–43.
22. Tatsii V. Ya. Kontseptualni polozhennia i systema chynnoho Kryminalnoho kodeksu Ukrainy / V. V. Stashys, V. Ya. Tatsii // Problemy zakonnosti : akadem. zb. nauk. pr. – Kharkiv, 2009. – Vyp. 100. – C. 278–290.
23. Kryminalne pravo Ukrainy: Zah. chast.: pidruchnyk / Za red. V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiia. – 4-te vyd., pererobl. i dop.– Kh. : Pravo, 2010. – 456 s.
24. Kryminalne pravo Ukrainy: Osobl. chast.: pidruchnyk / Za red. V. V. Stashysa, V. Ya. Tatsiia. – 4-te vyd., pererobl. i dop.– Kh. : Pravo, 2010. – 608 s.
25. Bazhanov M. Y. Uholovnoe pravo Ukrayny: Obshch. ch.: Tekst lektsyi / M. M. Bazhanov. – Dnepropetrovsk : Porohy, 1992. – 168 s.
26. Stashys V. V. Neposredstvennyi obyekt y eho znachenye dlia kvalyfykatsyy prestuplenyi / V. V. Stashys, N. Y. Panov // Probl. pravovedenyia: Resp. mezhved. nauch. sb. – K. : Vyshcha shk., 1989. – Vyp. 50.– S. 83–91.
27. Kayrzhanov E. K. Ynteresy trudiashchykhsia y zakon. Problema obyekta prestuplenyia / E. K. Kayrzhanov. – Alma-Ata : Kazakhstan. – 1973. – 160 s.
Published
2019-06-20
Section
Articles