The Current Content Of General Social Prevention Of Crime In Ukraine

  • Oleksandr Kolb
  • Viktoriia Kondratishyna
Keywords: crime prevention

Abstract

In the article is about theoretical and applied principles of pan-social crime prevention. In particular, based on existing science approaches to define the content of this type of crime, established by controversial moments with the abovementioned issues and proposed science-based solutions.
The role of the Verkhovna Rada of Ukraine as a subject of general social crime prevention is significant, since no determination by the state legal principles of crime prevention in the realization of their current conditions of our state and society is quite complicated.
The same place in the ranks of these subjects and the President of Ukraine (section V of the Constitution of Ukraine), which is based on the Constitution and laws of Ukraine and provides offensive combating crime and achieving a slowdown in its dynamics on the basis of clearly defined priorities, scaling up efforts of the state and the public, improving the legislation and practice

References

1. Kryminolohiia: [navch. posib.] / [O.M. Dzhuzha, V.V. Vasylevych, O.H. Kolb, ta in.]; za zah. red. O. M. Dzhuzhi. – K.: Atika, 2009. – 312 s.
2. Zakaliuk A. P. Kurs suchasnoi ukrainskoi kryminolohii: teoriia i praktyka: U 3-kh kn. – K.: Vydavnychyi Dim „In Yure», 2007. – Kn. 1: Teoretychni zasady ta istoriia ukrainskoi kryminolohichnoi nauky. – 424 s.
3. Kryminolohiia: Zahalna i Osoblyva chastyna / I. M. Danshyn, V. V. Holina, O. K. Kalman, O. V. Lysodied; za zah. red. I. M. Danshyna. – Kh., 2003. – 352 s.
4. Kryminolohiia : pidruch. [dlia stud. vyshch. navch. zakl.] / za zah. red. O. M. Dzhuzhi. – K. : Yurinkom Inter, 2002. – 414 s.
5. Pro rehlament Verkhovnoi Rady Ukrainy: Zakon Ukrainy pro komitety Verkhovnoi Rady: stanom na 21 liutoho 2012 roku. – Kh.: Pravo, 2012. – 192 s.
6. Zapobihannia zlochynnosti (teoriia i praktyka): navch. posib. / Holina V.V. – Kh.: Nats. yuryd. akad. Ukrainy, 2011. – 120 s.
7. Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2010 r. // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2010. – № 55. – St. 1840.
8. Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok formuvannia, vedennia ta vykorystannia operatyvno-dovidkovoho i daktyloskopichnoho obliku v orhanakh vnutrishnikh sprav ta orhanakh (ustanovakh) kryminalno-vykonavchoi systemy Ukrainy: nakaz MVS Ukrainy ta Derzhavnoho departamentu Ukrainy z pytan vykonannia pokaran vid 23 serpnia 2002 r. № 823/188 // http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0738-02.
9. Pro Kabinet Ministriv Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 7 zhovtnia 2010 r. // http:// zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2591-17.
10. Pro mistsevi derzhavni administratsii : Zakon Ukrainy vid 9 kvitnia 1999 r. № 586–XIV // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 1999. – № 18. – St. 1184.
11. Pro zatverdzhennia Kompleksnoi prohramy profilaktyky pravoporushen na 2007-2009 r.r.: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 hrudnia 2006 roku // http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1767-2006-p.
12. Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi profilaktyky pravoporushen na period do 2015 roku : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30 lystop. 2011 r. № 1209–r // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 2011. – № 93. – St. 3389.
13. Pro mistseve samovriaduvannia : Zakon Ukrainy vid 21 trav. 1997 r. № 280/97–VR // Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. – 1997. – № 25. – St. 934.
14. Bandurka A.M., Davydenko L.M. Prestupnost v Ukrayne: prychyny y protyvodeistvye: Monohrafyia. – Kh.: Hos. Spets. Yzd-vo « Osnova», 2003. – 368 s.
15. Profilaktyka zlochyniv : pidruch. / [O. M. Dzhuzha, V. V. Vasylevych, O. F. Hida ta in.] ; za zah. red. O. M. Dzhuzhi. – K. : Atika, 2011. – 720 s.
16. Velykyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy /Uporiad. T. V. Kovalova. – Kh.: Folio, 2005. – 767 s.
17. Bulyko A.N. Bolshoi slovar ynostrannykh slov 35 tysiach slov. – Yzd. 3-e, yspr., pererab. – M.: Martyn, 2010. – 704 s.
18. Profilaktyka zlochyniv : pidruch. / [O. M. Dzhuzha, V. V. Vasylevych, O. F. Hida ta in.] ; za zah. red. O. M. Dzhuzhi. – K. : Atika, 2011. – 720 s.
19. Anysymov V. M. Krymynalnaia subkultura y yeye neitralyzatsyia v yspravytelnykh uchrezhdenyiakh Rossyy: Avtoref… dys. dokt. yuryd. nauk /12.00.08. – Saratov, 1998. – 53 s.
20. Kryminalno-vykonavche pravo : pidruch. [dlia stud. yuryd. spets. vyshch. navch. zakl.] / za red. A. Kh. Stepaniuka. – Kh. : Pravo, 2006. – 256 s.
21. Lytvynov A.N., Havrysh T.S. Profylaktyka prestuplenyi. Ot teoryy k praktyke: Nauchno-praktycheskoe posobye. – M.: YKF «EKMOS», 2003. – 160 s.
Published
2019-06-20
Section
Articles