Positive Achievements Toward Improving The Conditions Of Prisoners In Ukraine

  • Serhii Denysov
  • Roman Aliiev
Keywords: conditions of prisoners in Ukraine

Abstract

The article is devoted to the issue of improving the conditions of prisoners in Ukraine. The author draws attention to the changes that have occurred in the internal regulations of penal institutions in 2014, on basic rights and duties of prisoners.
The author notes that the administration of the institution or body that a penalty must provide this information to prisoners and to acquaint them with changes in the order and conditions of serving the sentence; to humane attitude towards them and to respect their human dignity; prisoners must not be subjected to cruel, inhuman or degrading their degrading treatment. The impact of measures can be applied to convicted solely on the basis of law.
The researcher stressed that the positive changes in the direction of improving the conditions of prisoners in Ukraine, which took place recently will no doubt have an impact on the penal situation in the country. However, the current level does not correspond to generally accepted international standards in matters of human rights. Therefore, bringing order and conditions of execution and punishment into line with modern realities of criminal law is a priority implementation of the Concept of state policy on reforming the State Penitentiary Service of Ukraine.

References

1. Deklaratsiya pro derzhavnyy suverenitet Ukrayiny. Pryynyata Verkhovnoyu Radoyu Ukrayins’koyi PCP 16 lypnya 1990 roku [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu zakon.rada.gov.ua/go/55-12
2. Konstytutsiya Ukrayiny : ofits. tekst pryynyatyy na p»yatiy ses. Verkhov. Rady Ukrayiny 28 cherv. 1996 p. (vidom. Verkhov. Rady Ukrayiny, 1996, # 30, st. 141) : iz zminamy stanom na 1 sich. 2006 p. – K. : Vyd. dim «In Yure», 2006. – 140 s.
3. Minimal’ni standartni pravyla povodzhennya z v»yaznyamy OON; Pravyla, Mizhnarodnyy dokument vid 30.08.1955 r. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_212
4. Yevropeys’ki v»yaznychni pravyla. Pryynyato Komitetom Ministriv 11 sichnya 2006 roku na 952-y zustrichi Zastupnykiv Ministriv) [Elektronnyy resurs]. Rezhym dostupu. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_032/
5. Bandurka O.M. Pohlyad na suchasnu penitentsiarnu systemu Ukrayiny cherez pryzmu yiyi reformuvannya. Derzhavna penitentsiarna sluzhba Ukrayiny: istoriya, s’ohodennya ta perspektyvy rozvytku u svitli mizhnarodnykh penitentsiarnykh standartiv ta Kontseptsiyi derzhavnoyi polityky u sferi reformuvannya Derzhavnoyi kryminal’no-vykonavchoyi sluzhby Ukrayiny, zatverdzhenoyi Ukazom Prezydenta Ukrayiny vid 8 lystopada 2012 roku # 631 : materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyyiv, 28-29 berez. 2013 r.). – K. : Derzhavna penitentsiarna sluzhba Ukrayiny, 2013. – S.42-43.
6. Fris P.L., Buchko M.B. Osnovni napryamy kryminal’no-vykonavchoyi polityky Ukrayiny na suchasnomu etapi derzhavotvorennya // Chasopys Natsional’noho universytetu «Ostroz’ka akademiya» - Seriya «Pravo». – 2010. – #1. – S. 4-5.
7. Pro Derzhavnu kryminal’no-vykonavchu sluzhbu Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 23 chervnya 2005 roku # 2713-IV [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2713-15/page2
8. Pro vnesennya zmin do Kryminal’no-vykonavchoho kodeksu Ukrayiny shchodo adaptatsiyi pravovoho statusu zasudzhenoho do yevropeys’kykh standartiv: Zakon Ukrayiny vid 8 kvitnya 2014 roku # 1186-VII [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1186-18.
9. Kryminal’no-vykonavchyy kodeks Ukrayiny. – Kh. : Odissey, 2012. – 88 s.
10. Pro zatverdzhennya Pravyl vnutrishn’oho rozporyadku ustanov vykonannya pokaran’. Nakaz Ministerstva yustytsiyi Ukrayiny vid 29.12.2014 r. # 2186/5. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
Published
2019-06-20
Section
Articles